ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์

ลำดับ วัน/เดือน/ปี ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ผู้เขียน
1 13-02-2563 การยื่นแบบเสนอขอ มี 5 ส่วนต้องกรอกข้อมูลครบทุกส่วน อย่างน้อยส่วนละ 1 รายการ จีรานุช ตันคณิตเลิศ รายละเอียด
2 13-02-2563 คู่มือการใช้ website จีรานุช ตันคณิตเลิศ รายละเอียด
3 13-02-2563 ช่วงประเมินผลงานทางวิชาการ เป็นระบบปิด ขอความร่วมมือจากผู้เสนอขอฯไม่เข้ามามีส่วนในการดำเนินงานใดๆ จีรานุช ตันคณิตเลิศ รายละเอียด
4 13-02-2563  1. ก่อนดำเนินการยื่นแบบเสนอ  ให้อ่านเมนูขั้นตอนการดำเนินงานก่อน      2. เมื่อยื่นแบบเสนอแล้ว  สามารถติดตามความก้าวหน้าได้ทาง website นี้เท่านั้น    หากมีข้อติดขัดทางคณะกรรมการฯจะติดต่อกลับเอง จีรานุช ตันคณิตเลิศ รายละเอียด