วันปีใหม่ Happy new year

Chinese New Year

ประกาศ

ลำดับ ภาพประกอบ วัน/เดือน/ปี ข่าวสาร/ประชาสัมพันธ์ ผู้เขียน
1 26-12-2562  1. ก่อนดำเนินการยื่นแบบเสนอ  ให้อ่านเมนูขั้นตอนการดำเนินงานก่อน      2. เมื่อยื่นแบบเสนอแล้ว  สามารถติดตามความก้าวหน้าได้ทาง website นี้เท่านั้น    หากมีข้อติดขัดทางคณะกรรมการฯจะติดต่อกลับเอง ต้องรู้ จีรานุช ตันคณิตเลิศ รายละเอียด
2 30-12-2562 ขอความร่วมมือจากผู้เสนอขอฯที่จะไม่พยายามสืบค้นรายชื่อผู้ประเมินผลงานและติดต่อผู้ประเมินอันเป็นการเสื่อมเสียมาถึง วพม. ต้องรู้ รายละเอียด
3 15-01-2563 คู่มือการใช้ website ต้องรู้ จีรานุช ตันคณิตเลิศ รายละเอียด